Back

zero transmission level point (0TLP)

Synonym zero dBm transmission level point.