Back

shock spectrum

Synonym response spectrum.


Glossary